O PROJEKCIE

Przebudowa dróg wojewódzkich nr 751 i 752

„DW 752  Podgórze – Bodzentyn, dł. ok. 2,5 km i DW 751  Bodzentyn – Dąbrowa Dolna, dł. 4,0 km”

 

Cel Projektu

Celem głównym inwestycji jest poprawa dostępności komunikacyjnej i zwiększenie przepustowości układu drogowego na drogach wojewódzkich nr 751 i 752. Będzie on możliwy, dzięki wykonaniu celów pośrednich tj.:

– oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych poprzez sprawny przepływ pojazdów;

– zwiększenie przepustowości drogi,

– poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego,

– poprawa dostępności użytkowników drogi do sieci dróg krajowych i lokalnych,

– poprawa komfortu podróżowania,

– redukcja negatywnego oddziaływania szkodliwych składników emisji spalin, hałasu, drgań,

– poprawa estetyki krajobrazu i wizerunku regionu,

– podnoszenie walorów turystycznych,

– pobudzenie przedsiębiorczości w województwie.

 

Lokalizacja Projektu:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Bodzentyn, gminie Bodzentyn powiecie kieleckim, województwie świętokrzyskim na odcinku od miejscowości Celiny Podgórze do Bodzentyna (DW 752) i od Bodzentyna do miejscowości Dąbrowa Górna (DW 751), wchodzących w skład „Małej Pętli Świętokrzyskiej. Drogi wojewódzkie nr 751 i 752 stanową układ drogowy łączący północno-wschodnią część województwa świętokrzyskiego z północną częścią województwa. Droga wojewódzka nr 751 przebiega przez powiaty: skarżyski, kielecki i ostrowiecki i łączy drogę ekspresową S7 Warszawa – Kraków z drogą krajową nr 9 Radom – Rzeszów. Droga wojewódzka nr 752, która przebiega przez dwa powiaty: kielecki i starachowicki, ma swój początek od skrzyżowania z drogą krajową nr 74 w miejscowości Górno, która jest szlakiem drogowym łączącym Sulejów koło Piotrkowa Trybunalskiego i Kielce z Zamościem i przejściem granicznym z Ukrainą w Zosinie. Obie drogi wojewódzkie łączą się ze sobą w miejscowości Bodzentyn oraz łączą się z drogą wojewódzką nr 756 w miejscowości Rzepin-Kolonia i Rzepin Pierwszy i stanowią część tzw. „Małej Pętli Świętokrzyskiej”

Zakres prac w ramach projektu

W ramach inwestycji pn. „DW 752  Podgórze – Bodzentyn, dł. ok. 2,5 km i DW 751 Bodzentyn – Dąbrowa Dolna, dł. 4,0 km” przewidziano:

– budowę małego ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 751 i 752 w miejscowości Bodzentyn wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 752 na odcinku od km 11+417,57 do małego ronda oraz drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku od małego ronda do km 18+813,31 wchodzących w skład „Małej Pętli Świętokrzyskiej”.

– przebudowę drogi wojewódzkiej nr 751

– przebudowę drogi wojewódzkiej nr 752

Przebudowywany odcinek drogi wojewódzkiej nr 751 będzie posiadał następujące parametry techniczne:

– droga wojewódzka – droga klasy G (główna),

– kategoria obciążenia ruchem KR3,

– prędkość projektowa Vp = 50 km/h,

– prędkość miarodajna Vm = 70 km/h,

– jezdnia szerokości 6,0 m,

– pasy ruchu dla rowerów szerokości 2x 1,5 m,

– chodnik bezpośrednio przylegający do pasa ruchu dla rowerów szerokości 2,0 m,

– pobocze jednostronne szerokości 1,0 m,

– szerokość pasa drogowego wg stanu istniejącego.

 

Konstrukcja nawierzchni drogi nr 751:

warstwa ścieralna z masy SMA 11 grubości 4 cm,

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC WMS 22W grubości 6 cm,

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P grubości 8 cm,

– podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,

– warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rc=3/4 MPa grubości 15 cm,

– warstwa z piasku średnioziarnistego grubości 15 cm.

 

Konstrukcja nawierzchni chodnika drogi nr 751:

– warstwa jezdna z kostki betonowej brukowej grubości 8 cm,

– podsypka cementowo – piaskowa grubości 5 cm,

– podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm,

– warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rc = 1,5/2,0 MPa grubości 10 cm.

 

Zakres rozbudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 751:

– poszerzenie nawierzchni jezdni drogi do szerokości 9,0 m,

– wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni poprzez wykonanie nakładki bitumicznej (10 cm warstw bitumicznych),

– poszerzenie nawierzchni z SMA grubości 4 cm i betonu asfaltowego 6 cm na podbudowie z betonu asfaltowego grubości 8 cm i kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm,

– odtworzenie istniejącej konstrukcji nawierzchni po przekopach pod projektowane przykanaliki,

– budowę chodnika z kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 5 cm,

– ustawienie krawężnika o wymiarach 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem,

– ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8 x 30 cm ograniczających chodnik,

– umocnienie pobocza kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie grubości zmiennej 12-18 cm,

– wykonanie zjazdów do posesji z kostki brukowej grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

– wykonanie rowu otwartego po stronie prawej umocnionego prefabrykowanym ściekiem betonowym oraz płytkami chodnikowymi,

– wykonanie drenażu francuskiego,

– przedłużenie istniejącego przepustu żelbetowego 1ø100 cm pod drogą główną,

– budowę rurowych przepustów z rur żelbetowych 1 ø 50 cm pod zjazdami,

– wykonanie rezerwowych rur ochronnych dla kabli energetycznych i teletechnicznych,

– wycinkę istniejących drzew i krzewów,

– ustawienie barier sprężystych,

– przestawienie kolidujących ogrodzeń,

– wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

 

Przebudowywany odcinek drogi wojewódzkiej nr 752 będzie posiadał następujące parametry techniczne:

– droga wojewódzka – droga klasy G (główna),

– kategoria obciążenia ruchem KR3,

– prędkość projektowa Vp = 50 km/h,

– prędkość miarodajna Vm = 70 km/h,

– jezdnia szerokości 6,0 m,

– pasy ruchu dla rowerów szerokości 2x 1,5 m,

– chodnik bezpośrednio przylegający do pasa ruchu dla rowerów szerokości 2,0 m,

– pobocze jednostronne szerokości 1,0 m,

– szerokość pasa drogowego wg stanu istniejącego.

 

Konstrukcja nawierzchni drogi nr 752:

warstwa ścieralna z masy SMA 11 grubości 4 cm,

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC WMS 22W grubości 6 cm,

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P grubości 5 cm,

– podbudowa zasadnicza wraz z warstwą wzmacniającą grubości 30 cm wykonana w 

  technologii głębokiego recyklingu MCAS (doziarnienie  ³ 65% z kruszywa 0/31,5 o ciągłym

  uziarnieniu),

– warstwa mrozoochronna  z piasku średnioziarnistego o grubości 20 cm.

 

Konstrukcja nawierzchni chodnika drogi nr 752:

– warstwa jezdna z kostki betonowej brukowej o grubości 8 cm,

– podsypka cementowo – piaskowa o grubości 5 cm,

– podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm,

– warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rc = 1,5/2,0 MPa o grubości 10 cm.

 

Zakres rozbudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 752:

poszerzenie nawierzchni jezdni drogi nr 752 do szerokości 9,0 m,

– wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni poprzez wykonanie nakładki bitumicznej (15 cm warstw bitumicznych+30 cm podbudowa z warstwą wzmacniającą z MCAS),

– poszerzenie nawierzchni z SMA grubości 4 cm i betonu asfaltowego 6 cm na podbudowie z betonu asfaltowego grubości 5 cm i MCAS grubości 30 cm,

– umocnienie pobocza kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie grubości 10÷15 cm na podbudowie z MCAS na całej szerokości korpusu drogi,

– wykonanie 4 szt. zatok autobusowych z kostki kamienno-granitowej o grubości 10 cm na podbudowie z betonu cementowego C20/25 (B-25) grubości 24 cm wraz z wiatą przystankową,

– budowa chodnika z kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 5 cm,

– ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem,

– ustawienie krawężnika granitowego o wymiarach 15x30x100 cm na ławie betonowej zwyklej na połączeniu zatok autobusowych z jezdnią,

– ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8 x 30 cm ograniczających chodnik,

– wykonanie zjazdów do posesji z kostki brukowej o grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

– wykonanie zjazdów do pól z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

– budowa schodów terenowych z kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 5 cm oraz podbudowie z chudego betonu o grubości 12 cm i warstwie piasku średnioziarnistego o grubości 10 cm z pochylnią dla wózków i poręczami ze stali nierdzewnej,

– umocnienie skarp płytami ażurowymi,

– umocnienie skarp geomatą,

– umocnienie podstawy nasypów geosiatką,

– wykonanie zbrojenia wysokich nasypów geosiatką,

– wykonanie muru oporowego o wysokości 1,0÷1,50 m,

– wykonanie rowu otwartego po stronie lewej umocnionego prefabrykowanym ściekiem betonowym oraz płytkami chodnikowymi,

– wykonanie rowu otwartego po stronie prawej umocnionego prefabrykowanym ściekiem żelbetowym,

– odprowadzenie ścieków korytkowych w poboczu wzdłuż pasa ruchu dla rowerów oraz za chodnikiem,

– odprowadzenie ścieków skarpowych,

– budowa wpustów krawężnikowych żeliwnych,

– budowa studzienek połączeniowych ø140 i 200,cm,

– budowa przykanalików deszczowych 1 ø 200 mm z rur PVC SN 12 (SLW60),

– umocnienie wylotów przykanalików do rowu,

– wykonanie liniowego systemu odwodnienia,

– przedłużenie istniejących przepustów rurowych żelbetowych 1 ø 100 cm oraz 1 ø 150 cm pod drogą główną,

– przedłużenie istniejących przepustów sklepionych 200×200 cm oraz 150×165 cm pod drogą główną,

– budowa lub przedłużenie istniejących rurowych przepustów żelbetowych pod drogami bocznymi 1 ø 60 cm oraz w miejscach zawężenia pasa drogowego,

– budowa rurowych przepustów pod zjazdami z rur żelbetowych 1 ø 50 cm (str. L) oraz 1 ø 60 cm (str. L)

– budowa przepustów pod zjazdami w postaci rowu krytego z korytek żelbetowych z pokrywą,

– wycinka istniejących drzew i krzewów,

– ustawienie poręczy ochronnych,

– ustawienie barier sprężystych,

– przestawienie kolidujących ogrodzeń,

– regulacja wysokościowa studzienek istniejącego uzbrojenia,

– wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

  

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 752 w m. Krajno odc. I obejmuje wykonanie:

– budowy chodnika z kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 5 cm,

– ustawienie krawężnika o wymiarach 15x30x100 cm na łąwie betonowej z oporem. Beton C 12/15 (B15),

– ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8×30 cm ograniczających chodnik na podsypce piaskowej o grubości 3 cm i ławie betonowej z oporem. Beton C8/10 (B10),

zajazdów indywidualnych do posesji z kostki brukowej o grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

– rowu otwartego po stronie prawej umocnionego ściekiem korytkowym oraz płytkami ażurowymi,

 

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 752 w m. Krajno odc. II obejmuje wykonanie:

– budowy chodnika z kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 5 cm,

– ustawienie krawężnika o wymiarach 15x30x100 cm na łąwie betonowej z oporem. Beton C 12/15 (B15),

– ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8×30 cm ograniczających chodnik na podsypce piaskowej o grubości 3 cm i ławie betonowej z oporem. Beton C8/10 (B10),

– zajazdów indywidualnych do posesji z kostki brukowej o grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

– rowu otwartego po stronie prawej umocnionego ściekiem korytkowym oraz płytkami ażurowymi,

– liniowego systemu odwodnienia – odcinki długości po 2,0 km,

– przykanalików deszczowych 1Ø200 mm z rur PVC SN 12 (SLW60),

– umocnienie wylotów przykanalików do rowu,

– budowa rurowych przepustów pod zjazdami z rur żelbetowych 1Ø50 cm,

– osadnik poziomy długości 5 m w rowie z korytek betonowych,

– wymiana studzienek kanalizacyjnych na Ø 140 cm,

– wymiana kanału deszczowego na Ø 50 cm.

 

Orientacja budowy chodników w m. Krajno

 

Parametry techniczne budowanego „małego ronda” w miejscowości Bodzentyn:

– średnica zewnętrzna Dz = 36,0 m,

– średnica wyspy środkowej D = 22,0 m,

– jezdnia ronda szerokości 5,0 m,

– pierścień ronda szerokości 2,0 m,

– cztery wloty szerokości 3,75 m,

– cztery wyloty szerokości 4,50 m.

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni, wlotów/wylotów „małego ronda”:

– warstwa ścieralna z SMA 11 grubości 4 cm,

– warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC WMS 22W grubości 6 cm,

– podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P grubości 8 cm,

– podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm,

– warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem Rc = 3/4 MPa grubości 25 cm;

 

Konstrukcja nawierzchni wyspy „małego ronda” dzielącej ul. Szermentowskiego:

– warstwa jezdna z kostki granitowej grubości 12 cm,

– podsypka cementowo – piaskowa grubości 5 cm,

– podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 25 cm,

– warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem Rc = 3/4 MPa grubości 25 cm.

 

Konstrukcja pierścienia „małego ronda”:

– warstwa jezdna z kostki granitowej grubości 12 cm,

– podsypka cementowo – piaskowa grubości 3 cm,

– podbudowa z chudego betonu grubości 12 cm,

– dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm,

– warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem Rc = 3/4MPa grubości 25cm.

 

Projekt zagospodarowania terenu budowy małego ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 751 i 752 w m. Bodzentyn

 

Zakres prac związanych z remontem mostu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 751 w m. Bodzentyn:

– rozbiórka nawierzchni i elementów wyposażenia na obiekcie,

– rozbiórka nawierzchni na odcinkach dojazdowych na długości umożliwiającej wykonanie wykopów pod płyty przejściowe,

– wykopy za przyczółkami na długości ok. 8 m umożliwiającej wykonanie płyt przejściowych,

– rozbiórkę kap chodnikowych i gzymsów na przęśle i skrzydełkach,

– wykonanie wyrównania (pogrubienia) płyty pomostu,

– wykonanie płyt przejściowych,

– wykonanie izolacji pomostu z papy termozgrzewalnej gr. min. 5 mm,

– montaż krawężników,

– zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych,

– montaż nowych bariero-poręczy H2/B/W3 na moście oraz barier drogowych H2/B/W3 na odcinkach dojazdowych,

– wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na jezdni i izolacjonawierzchni na chodnikach,

– uzupełnienie ubytków w istniejącym betonie konstrukcji zaprawami niskoskurczowymi oraz zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętych powierzchni betonowych (hydrofobizacja).

 

Rysunek mostu po remoncie w miejscowości Bodzentyn

 

Przekrój poprzeczny mostu po remoncie w miejscowości Bodzentyn

 

Znaczenie Inwestycji:

Głównym założeniem zaplanowanych prac jest poprawa dostępności komunikacyjnej i zwiększenie przepustowości układu drogowego na drogach wojewódzkich nr 751 i 752, a tym samym polepszenie bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej. Realizacja projektu będzie mieć pozytywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy całego obszaru objętego inwestycją oraz poprawie ulegną warunki środowiskowe.

Inżynier Kontraktu:

Lider Konsorcjum: Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie
„PROSTA-PROJEKT”
Piotrkowice ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik
www.prostaprojekt.byethost14.com

Partner: PROKOM Construction Sp. z o.o.
ul. Reymonta 30/1, 41-200 Sosnowiec
www.prokom.org.pl

Wykonawca:

„BUDROMOST-STARACHOWICE” Spółka z o.o.
ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock
tel.: 41 271-55-55
www.budromost.pl

 

Beneficjent:

Województwo Świętokrzyskie – Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce
tel: 41 347-04-71, 80, 81, 90, 91
fax: 41 347-04-70
e-mail: szdw@szdw.kielce.com.pl

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies, dla których dane mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności i wykorzystywania plików Cookies więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies

Gromadzenie danych
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:
czas nadejścia zapytania,
czas wysłania odpowiedzi,
nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik,
informacje o przeglądarce użytkownika.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasze strony. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Polityka dotycząca plików cookie
Mechanizm cookies (tzw. „ciasteczka”) nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji.
Pliki cookies stosowane w serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.
Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła - jeśli Serwis umożliwia logowanie;
zapamiętania logowania na danym komputerze - jeśli Serwis umożliwia logowanie i została przez Użytkownika wybrana opcja zapamiętania logowania;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Zamknij